Newyddion a chyhoeddiadau

The Hub logo | Logo yr Hyb
  • Popeth
  • Newyddion

Ydych chi’n cael trafferth talu am atgyweiriadau i nwyddau neu brynu eitemau hanfodol newydd? Ydych chi’n methu â thalu eich biliau tanwydd neu ychwanegion?

Mae Cronfa Argyfwng Dewisol Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd wedi’i lansio i gefnogi’r rhai mwyaf anghenus. Mae’r gronfa ar gael i unigolion a theuluoedd sy’n profi caledi difrifol, pan fydd na fydd unrhyw opsiwn arall ar gael.  Gall helpu gyda threuliau fel talu am hanfodion fel nwy a thrydan, am atgyweiriadau hanfodol i bopty neu beiriant golchi, ar gyfer dodrefn hanfodol neu offer i fynd i’r afael ag amddifadedd digidol.

Ydych chi’n cael trafferth talu eich rhent?

Mae cymorth ychwanegol ar gael gyda chostau Tai neu Fudd-dal Tai i bobl sydd eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol, ac na allant fforddio talu’r gwahaniaeth rhwng eu budd-dal a’u rhent llawn.

Angen Ryseitiau Rhad? Eisiau ambell syniad newydd?

Mae Tîm Dysgu Oedolion Cyngor Caerdydd wedi creu ryseitiau syml y gallwch eu dilyn gartref gan ddefnyddio cynhwysion cost isel a allai fod gennych eisoes, neu’n debyg i’r rhai a geir mewn bocsys a ddarperir gan fanciau bwyd. Gallwch weld y cyfan ar eu Sianel You Tube yma.

Taliadau Cymorth Hunan-Ynysu (TCHY)

Mae’r cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu wedi’i ymestyn i gynnwys rhieni/gofalwyr plant y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

COVID-19 a phobl sy’n Cysgodi

A ydych chi neu aelod o’r teulu wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol? Anfonir y llythyr hwn at bobl sydd â’r risg uchaf pe baent yn dal Covid-19.

Grant Datblygu Disgyblion

A oes angen help arnoch i brynu gwisg ysgol, bagiau, cit chwaraeon neu glwb?