Newyddion a chyhoeddiadau

The Hub logo | Logo yr Hyb
  • Popeth
  • Newyddion

Taliadau Cymorth Hunan-Ynysu (TCHY)

Mae’r cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu wedi’i ymestyn i gynnwys rhieni/gofalwyr plant y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

COVID-19 a phobl sy’n Cysgodi

A ydych chi neu aelod o’r teulu wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol? Anfonir y llythyr hwn at bobl sydd â’r risg uchaf pe baent yn dal Covid-19.

Grant Datblygu Disgyblion

A oes angen help arnoch i brynu gwisg ysgol, bagiau, cit chwaraeon neu glwb?

Prydau Ysgol Am Ddim

Ydy’ch plentyn yn dechrau’r ysgol ym mis Medi? Gallech fod â hawl i Brydau Ysgol am Ddim, a gallech gael hawl i gael talebau archfarchnad iddynt dros wyliau’r haf

Cardiff and Vale Credit Union

Mae Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro yn cynnig cyfrifon cynilo a benthyciadau fforddiadwy o hyd at £15,000 i bobl leol. Dim angen cynilo cyn gwneud cais am fenthyciad.

Ysmygu a’ch Arian – Sut i Gael Help i Roi’r Gorau Iddi

Eich Arian- Mae ysmygu 10 sigarét y dydd yn costio tua £31 yr wythnos. I gwpl sy’n ysmygu, mae hynny’n golygu tua £3,264 y flwyddyn, £272 y mis a £62 yr wythnos – digon i dalu am siopau bwyd rheolaidd