Newyddion a chyhoeddiadau

The Hub logo | Logo yr Hyb
  • Popeth
  • Newyddion

Grant Caledi i Denantiaid

Mae’r grant hwn gan Lywodraeth Cymru ar agor ar gyfer ceisiadau a’i ddiben yw helpu pobl sydd ag ôl-ddyledion rhent oherwydd effaith pandemig Covid-19. 

Cymorth i denantiaid sydd ag ôl-ddyledion rhent

Mae cymorth ar gael i bob tenant sy’n cael trafferth talu ei rent, p’un a yw’n cael budd-daliadau ai peidio, gan gynnwys tenantiaid Cymdeithasau Tai, tenantiaid y Cyngor a’r rheini sy’n rhentu gan landlord preifat.

Ydych chi’n cael trafferth talu am atgyweiriadau i nwyddau neu brynu eitemau hanfodol newydd? Ydych chi’n methu â thalu eich biliau tanwydd neu ychwanegion?

Mae Cronfa Argyfwng Dewisol Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd wedi’i lansio i gefnogi’r rhai mwyaf anghenus. Mae’r gronfa ar gael i unigolion a theuluoedd sy’n profi caledi difrifol, pan fydd na fydd unrhyw opsiwn arall ar gael.  Gall helpu gyda threuliau fel talu am hanfodion fel nwy a thrydan, am atgyweiriadau hanfodol i bopty neu beiriant golchi, ar gyfer dodrefn hanfodol neu offer i fynd i’r afael ag amddifadedd digidol.

Ydych chi’n cael trafferth talu eich rhent?

Mae cymorth ychwanegol ar gael gyda chostau Tai neu Fudd-dal Tai i bobl sydd eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol, ac na allant fforddio talu’r gwahaniaeth rhwng eu budd-dal a’u rhent llawn.

Angen Ryseitiau Rhad? Eisiau ambell syniad newydd?

Mae Tîm Dysgu Oedolion Cyngor Caerdydd wedi creu ryseitiau syml y gallwch eu dilyn gartref gan ddefnyddio cynhwysion cost isel a allai fod gennych eisoes, neu’n debyg i’r rhai a geir mewn bocsys a ddarperir gan fanciau bwyd. Gallwch weld y cyfan ar eu Sianel You Tube yma.

Taliadau Cymorth Hunan-Ynysu (TCHY)

Mae’r cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu wedi’i ymestyn i gynnwys rhieni/gofalwyr plant y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.