Newyddion a chyhoeddiadau

The Hub logo | Logo yr Hyb
  • Popeth
  • Newyddion

Credyd Cynhwysol – Newidiadau o Ebrill 2024 fydd yn effeithio arnoch chi

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh) yn cysylltu â’r rhan fwyaf o bobl sy’n derbyn budd-dal oed gweithio â phrawf modd. Bydd eich budd-daliadau presennol yn dod i ben, a bydd yn rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.  Gelwir hyn yn “Fudo a Reolir”.

Chwilio Am Gyngor Ar Fudd-Daliadau Anabledd?

Gall ein Tîm Cymorth Budd-dal Anabledd gynnig amrywiaeth o gyngor a chefnogaeth arbenigol.

Ystyried Cymryd Lletywr?

Os ydych chi’n ystyried rhentu ystafell yn eich cartref, mae nifer o bethau pwysig i’w hystyried.

Grant Hanfodion Ysgol (Grant Datblygu Disgyblion yn Flaenorol)

Bydd y Grant Hanfodion Ysgol yn disodli’r Grant Datblygu Disgyblion o 1 Gorffennaf 2023 ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024

Ydych chi’n berson sengl o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, neu’n gwpl o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth? Gallech fod yn colli allan ar £££ bob wythnos.

Hyd yn oed os ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun neu fod gennych gynilion neu bensiwn preifat, gallech fod yn gymwys i gael incwm ychwanegol

Cynnydd Costau Ynni 1 Hydref 2022

Peidiwch â thalu mwy nag sydd ei angen! Darllenwch eich mesurydd nawr ac anfon y darlleniad at eich cyflenwr i sicrhau eich bod yn cael eich bilio’n gywir.