Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

  • Popeth
  • Newyddion

Taliad Cymorth Costau Byw

Oherwydd costau byw cynyddol, creodd Llywodraeth Cymru gynllun i helpu gyda threuliau. 

Poeni am Gostau Ynni?

Mae costau cynyddol nwy a thrydan wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. Gallwn wirio a ydych yn gymwys ar gyfer cynlluniau sy’n lleihau eich biliau, neu weld a allwch gael help i wneud eich cartref yn fwy ynni-effeithlon. Gall ein hymgynghorwyr hefyd eich helpu i wneud y gorau o’ch incwm, gwirio’ch budd-daliadau a rhoi… View Article

Dydd Gwener 18ed Chwefror 2022

Dydd Gwener 18ed Chwefror 2022 O ganlyniad i’r rhybudd tywydd coch, ni fydd y tîm Cyngor Ariannol yn yr Hybiau ym mherson. Ffoniwch y Llinell Gymorth ar 02920 871071 os gwelwch yn dda and byddwn yn eich ffonio’n ôl. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra