Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

  • Popeth
  • Newyddion

Taliadau Cymorth Hunan-Ynysu (TCHY)

Mae’r cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu wedi’i ymestyn i gynnwys rhieni/gofalwyr plant y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

COVID-19 a phobl sy’n Cysgodi

A ydych chi neu aelod o’r teulu wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol? Anfonir y llythyr hwn at bobl sydd â’r risg uchaf pe baent yn dal Covid-19.

Grant Datblygu Disgyblion

A oes angen help arnoch i brynu gwisg ysgol, bagiau, cit chwaraeon neu glwb?