Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

  • Popeth
  • Newyddion

Prydau Ysgol Am Ddim

Ydy’ch plentyn yn dechrau’r ysgol ym mis Medi? Gallech fod â hawl i Brydau Ysgol am Ddim, a gallech gael hawl i gael talebau archfarchnad iddynt dros wyliau’r haf

Cardiff and Vale Credit Union

Mae Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro yn cynnig cyfrifon cynilo a benthyciadau fforddiadwy o hyd at £15,000 i bobl leol. Dim angen cynilo cyn gwneud cais am fenthyciad.

Ysmygu a’ch Arian – Sut i Gael Help i Roi’r Gorau Iddi

Eich Arian- Mae ysmygu 10 sigarét y dydd yn costio tua £31 yr wythnos. I gwpl sy’n ysmygu, mae hynny’n golygu tua £3,264 y flwyddyn, £272 y mis a £62 yr wythnos – digon i dalu am siopau bwyd rheolaidd