Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

Grant Hanfodion Ysgol 2024

Mae Grant Hanfodion Ysgol ar gael i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol, cit chwaraeon, gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, bagiau ysgol, deunydd ysgrifennu ac ati. Bydd y meini prawf cymhwysedd yn aros yr un fath. Bydd grantiau o £125 y disgybl neu £200 y disgybl i’r rhai sy’n dechrau blwyddyn 7 ar gael.​​​​​​​​​​​​

Prydau bwyd am ddim neu gost isel i blant. Gwyliau’r Haf 2024

Mae llawer o gwmnïau yn cynnig prydau am ddim neu am gost isel yr haf hwn.

Sioeau Teithiol Deall Credyd Cynhwysol

Mae tîm Cyngor Ariannol Caerdydd allan mewn cymunedau dros yr haf i helpu trigolion i ddeall Credyd Cynhwysol. Fel rhan o symud hawlwyr ‘budd-daliadau etifeddol’ draw i Gredyd Cynhwysol, mae miloedd o aelwydydd yn y ddinas eisoes wedi symud i Gredyd Cynhwysol, a bydd llawer mwy yn cael eu symud dros y misoedd nesaf i ddisodli’r hen drefn o hawlio.