Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

Credyd Cynhwysol – Newidiadau o Ebrill 2024 fydd yn effeithio arnoch chi

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh) yn cysylltu â’r rhan fwyaf o bobl sy’n derbyn budd-dal oed gweithio â phrawf modd. Bydd eich budd-daliadau presennol yn dod i ben, a bydd yn rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.  Gelwir hyn yn “Fudo a Reolir”.

Chwilio Am Gyngor Ar Fudd-Daliadau Anabledd?

Gall ein Tîm Cymorth Budd-dal Anabledd gynnig amrywiaeth o gyngor a chefnogaeth arbenigol.

Ystyried Cymryd Lletywr?

Os ydych chi’n ystyried rhentu ystafell yn eich cartref, mae nifer o bethau pwysig i’w hystyried.