Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

  • Popeth
  • Newyddion

Credyd Cynhwysol yng Nghaerdydd o fis Hydref 2023

Os ydych chi’n derbyn Credydau Treth yn unig, heb fudd-daliadau eraill hefyd, cyn bo hir byddwch yn derbyn llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol i ddisodli’ch credydau treth.

Grant Hanfodion Ysgol (Grant Datblygu Disgyblion yn Flaenorol)

Bydd y Grant Hanfodion Ysgol yn disodli’r Grant Datblygu Disgyblion o 1 Gorffennaf 2023 ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024

Ydych chi’n berson sengl o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, neu’n gwpl o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth? Gallech fod yn colli allan ar £££ bob wythnos.

Hyd yn oed os ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun neu fod gennych gynilion neu bensiwn preifat, gallech fod yn gymwys i gael incwm ychwanegol