Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

  • Popeth
  • Newyddion

Ydych chi’n cael trafferth talu eich rhent?

Mae cymorth ychwanegol ar gael gyda chostau Tai neu Fudd-dal Tai i bobl sydd eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol, ac na allant fforddio talu’r gwahaniaeth rhwng eu budd-dal a’u rhent llawn.

Angen Ryseitiau Rhad? Eisiau ambell syniad newydd?

Mae Tîm Dysgu Oedolion Cyngor Caerdydd wedi creu ryseitiau syml y gallwch eu dilyn gartref gan ddefnyddio cynhwysion cost isel a allai fod gennych eisoes, neu’n debyg i’r rhai a geir mewn bocsys a ddarperir gan fanciau bwyd. Gallwch weld y cyfan ar eu Sianel You Tube yma.

Taliadau Cymorth Hunan-Ynysu (TCHY)

Mae’r cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu wedi’i ymestyn i gynnwys rhieni/gofalwyr plant y dywedwyd wrthynt i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.