Tai

The Hub logo | Logo yr Hyb

Rydym yn gwybod bod poeni am fforddio lle rydych chi’n byw, problemau gyda’ch landlord, neu geisio dod o hyd i rywle newydd i fyw yn gallu bod yn anodd iawn.

Gallwn eich helpu gyda rhai o’r pryderon ariannol a’ch cyfeirio at dimau eraill neu sefydliadau dibynadwy i’ch helpu pan na allwn ni.

Fforddio eich cartref

Gweler incwm a budd-daliadau i weld yr help sydd ar gael.

Os credwch eich bod mewn perygl o golli eich cartref neu os ydych yn ddigartref

Mae rheolau ynghylch camau llys a throi allan wedi newid oherwydd Covid-19. Os byddwch yn cael unrhyw lythyrau gan eich landlord neu fenthyciwr morgais am hyn, p’un a ydych yn rhentu eich cartref neu os oes gennych forgais, cysylltwch â’r Ganolfan Dewisiadau Tai ar 02920 570 750 neu adran Digartrefedd y Cyngor .

Gallwch hefyd gysylltu â rhai o’n partneriaid dibynadwy fel Cyngor ar Bopeth neu dros y ffôn ar 0300 3302 119

Tenantiaid Cyngor

Gellir cysylltu â’n Tîm Cyswllt Lles ar 02920 234 200 a gallwn eich helpu gyda Chyngor Ariannol a gwneud cynllun gyda chi i’ch helpu i fforddio eich rhent ac unrhyw ôl-ddyledion.

Tenaniaid Cymdeithas Dai

Os ydych yn rhentu eich cartref gan Gymdeithas Dai, mae ganddynt wahanol dimau a chynlluniau i’ch helpu i reoli eich tenantiaeth. Gweler ein rhestr o bartneriaid i gael eu manylion cyswllt.

Tenantiaid y Sector Rhentu Preifat

Bellach, mae’n rhaid i landlordiaid ac asiantau preifat gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru sy’n gwneud yn siŵr bod tenantiaethau’n deg, a bod eiddo’n ddiogel. Gallwch edrych ar y wefan i weld a yw cyfeiriadau a landlordiaid wedi’u cofrestru, cyn i chi lofnodi tenantiaeth.

Ceir hefyd wybodaeth a chyngor pellach am rhentu gan landlord preifat neu cysylltwch â’r Ganolfan Dewisiadau Tai ar 02920 570 750

Chwilio am gatref newydd?

Os ydych chi am symud

Yn ystod Covid-19 gall fod cyfyngiadau ar symud tŷ. Darllenwch y cyngor diweddaraf ar www.gov.uk cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Rhestr Aros am Dai Cymdeithasol (Rhestr Aros Gyffredin) a Throsglwyddiadau

Os hoffech ymuno â’r rhestr aros am dai neu’r rhestr aros trosglwyddiadau ffoniwch y llinell Ymholiadau Tai ar 02920537111 a dewiswch opsiwn 1.

Bydd cais yn cael ei anfon drwy’r post a phan fydd yn dod i law, byddwn yn cysylltu â chi i gynnal cyfweliad dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad rhestr aros ffoniwch y llinell Ymholiadau Tai ar 029 2053 7111 a dewiswch opsiwn 1 neu e-bost ymholiadautai@caerdydd.gov.uk

Cyfnewid

Rydym yn edrych ar geisiadau cyfnewid fesul achos ar hyn o bryd. Os hoffech gyfnewid gallwch gwblhau ffurflen Mynegi Diddordeb Cyfnewid y gellir ei chael o un o’r hybiau, neu drwy ffonio’r llinell gyngor ar 029 2087 1071 a bydd swyddog yn cysylltu â chi.

Faint o help y gallaf ei gael i dalu fy rhent?

Ceir prawf modd ar gyfer y Credyd Cynhwysol a’r taliadau Budd-dal Tai, ac yn y rhan fwyaf o achosion maent yn seiliedig ar Lwfans Tai Lleol ar gyfer tenantiaid sy’n rhentu’n breifat

Mae meini prawf maint y sector cymdeithasol (y dreth ystafell wely) yn berthnasol i’r rhan fwyaf o bobl sy’n rhentu gan eu cyngor lleol neu gymdeithas dai.

Mae’n syniad da gweld faint o gymorth y gallech ei gael, cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch symud, fel eich bod yn gwybod y gallwch fforddio eich cartref newydd.

Gweler yma am ragor o fanylion

Dod o hyd i landlord a fydd yn derbyn Credyd Cynhwysol

Gall y Ganolfan Dewisiadau Tai ddarparu manylion am landlordiaid sector preifat sy’n derbyn taliadau budd-dal. Cysylltwch â nhw ar 02920 570 750 Neu CanolfanOpsiynauTai@caerdydd.gov.uk

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071