Tai

The Hub logo | Logo yr Hyb

Rydym yn gwybod bod poeni am fforddio lle rydych chi’n byw, problemau gyda’ch landlord, neu geisio dod o hyd i rywle newydd i fyw yn gallu bod yn anodd iawn.

Gallwn eich helpu gyda rhai o’r pryderon ariannol a’ch cyfeirio at dimau eraill neu sefydliadau dibynadwy i’ch helpu pan na allwn ni.

Fforddio eich cartref

Gweler incwm a budd-daliadau i weld yr help sydd ar gael.

Os credwch eich bod mewn perygl o golli eich cartref neu os ydych yn ddigartref

Mae cymorth ar gael i bob tenant sy’n cael trafferth talu ei rent, p’un a yw’n cael budd-daliadau ai peidio, gan gynnwys tenantiaid Cymdeithasau Tai, tenantiaid y Cyngor a’r rheini sy’n rhentu gan landlord preifat.

Cynghorir tenantiaid sy’n profi caledi ac anawsterau yn ystod y pandemig i gysylltu â’r Cyngor ar frys i gael gwybod am y ffyrdd amrywiol y gall yr awdurdod eu helpu a’u cefnogi.

Mae help ar gael drwy ffonio’r Llinell Gyngor ar 029 2087 1071 neu drwy e-bostio cymorthrhent@caerdydd.gov.uk

Mae’r timau Dewisiadau Tai a Chynghori wedi gweithio gyda’i gilydd i greu pecyn cynhwysfawr i’r rheini sydd wedi cronni ôl-ddyledion rhent neu sy’n ei chael hi’n anodd talu eu hymrwymiadau rhent parhaus.

Bydd aelwydydd ag ôl-ddyledion rhent yn gallu gwneud cais am gymorth ymarferol i leihau eu hôl-ddyledion, yn ogystal â chael cyngor ar wasanaethau’r Cyngor a all helpu i fynd i’r afael â’u pwysau ariannol, fel rheoli arian a chyngor ar ddyledion, gwybodaeth am fudd-daliadau, grantiau a disgowntiau y gallant fod yn gymwys i’w cael, cyfeirio at gymorth gwaith a hyfforddiant a mwy.

Dylai tenantiaid sydd angen help ffonio’r Llinell Gynghori ar 029 2087 1071 neu e-bostio cymorthrhent@caerdydd.gov.uk

Grant Caledi i Denantiaid

​​​​Mae’r grant hwn gan Lywodraeth Cymru ar agor ar gyfer ceisiadau a’i ddiben yw helpu pobl sydd ag ôl-ddyledion rhent oherwydd effaith pandemig Covid-19.  Nid oes angen i chi fod yn hawlio budd-daliadau i fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn ac ni fydd angen i chi ei ad-dalu.

Rhaid i chi wneud cais drwy eich Cyngor lleol, os nad ydych yn byw yng Nghaerdydd, peidiwch â llenwi’r ffurflen hon, rhaid i chi gysylltu â’ch cyngor chi.

​Rhaid i chi fod wedi mynd i galedi ariannol oherwydd pandemig Covid-19 sydd wedi golygu nad oedd yn bosibl i chi dalu’ch rhent yn llawn.

I fod yn gymwys rhaid i chi:

  • fod ag ôl-ddyledion rhent am wyth wythnos neu fwy a ddigwyddodd rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
  • wedi’i chael hi’n anodd i dalu eich ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
  • byw mewn eiddo sector rhent preifat yng Nghymru a dal tenantiaeth ar ei gyfer, nid yw hyn yn berthnasol os ydych yn byw mewn eiddo cyngor neu eiddo cymdeithas tai.
  • peidio â bod wedi derbyn Budd-dal Tai neu daliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol pan aethoch i ôl-ddyledion rhent.
  • peidio â llwyddo i dalu’ch rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan aethoch i ôl-ddyledion oherwydd Covid-19.

Ni allwch dderbyn y grant Caledi i Denantiaid os nad oeddech yn dioddef caledi ariannol yn ystod Covid-19 neu os ydych wedi mynd i ôl-ddyledion rhent oherwydd na wnaethoch dalu eich rhent pan gallech fod wedi gwneud.

Ar ôl llenwi’r ffurflen, os ydych chi’n gymwys, bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad a bydd angen i chi gyflwyno’r dystiolaeth ganlynol:

  • prawf hunaniaeth (trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni gyda biliau’r aelwyd sy’n profi eich cyfeiriad am y tri mis diwethaf)
  • copi o’ch cyfriflenni banc ar gyfer y ddau fis diwethaf o leiaf (gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
  • copi o’ch cytundeb tenantiaeth tystiolaeth a manylion am y rheswm nad ydych wedi llwyddo i dalu’ch rhent oherwydd Covid-19
  • datganiad ysgrifenedig gan eich landlord neu asiant yn cadarnhau eich bod yn denant iddynt a’ch bod wedi mynd i ôl-ddyledion rhent gan gynnwys swm yr ôl-ddyledion a phryd y cronnwyd.

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent neu os yw eich tenantiaeth mewn perygl, hyd yn oed os ydych chi’n meddwl na fyddwch yn gymwys ar gyfer y Grant Caledi i Denantiaid, cysylltwch â ni gan y gall fod ffyrdd eraill y gallwn eich helpu. ​

Grant Caledi i Denantiaid (cardiff.gov.uk)

Help i landlordiaid

Mae’r Cyngor hefyd yn awyddus i glywed gan landlordiaid tenantiaid sydd ag ôl-ddyledion rhent. Mae gwasanaethau’r Cyngor yn gweithio gyda pherchnogion eiddo rhent preifat i gynnal ymyriadau i gadw tenantiaethau. Gall landlordiaid ffonio 029 2057 0750 neu e-bostio TimSectorRhentPreifat@caerdydd.gov.uk

Tenantiaid Cyngor

Gellir cysylltu â’n Tîm Cyswllt Lles ar 02920 234 200 a gallwn eich helpu gyda Chyngor Ariannol a gwneud cynllun gyda chi i’ch helpu i fforddio eich rhent ac unrhyw ôl-ddyledion.

Tenaniaid Cymdeithas Dai

Os ydych yn rhentu eich cartref gan Gymdeithas Dai, mae ganddynt wahanol dimau a chynlluniau i’ch helpu i reoli eich tenantiaeth. Gweler ein rhestr o bartneriaid i gael eu manylion cyswllt.

Tenantiaid y Sector Rhentu Preifat

Bellach, mae’n rhaid i landlordiaid ac asiantau preifat gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru sy’n gwneud yn siŵr bod tenantiaethau’n deg, a bod eiddo’n ddiogel. Gallwch edrych ar y wefan i weld a yw cyfeiriadau a landlordiaid wedi’u cofrestru, cyn i chi lofnodi tenantiaeth.

Ceir hefyd wybodaeth a chyngor pellach am rhentu gan landlord preifat neu cysylltwch â’r Ganolfan Dewisiadau Tai ar 02920 570 750

 

Help os ydych yn cael trafferth gyda’ch morgais

Mae’r Ganolfan Dewisiadau Tai yn rhoi cyngor annibynnol am ddim i aelwydydd sy’n ei chael hi’n anodd talu eu morgais neu unrhyw fenthyciad a sicrhawyd ar eich cartref.  Gallant hefyd helpu pan fydd y morgais neu’r cyfnod benthyca wedi dod i ben.

Bydd y tîm yn cynorthwyo ag achosion llys, gan gysylltu â chwmnïau morgais a chredydwyr, tra’n adolygu eich budd-daliadau, eich incwm a’ch materion dyled. Eu prif nod yw eich cadw yn eich cartref.

Cysylltwch â nhw ar 029 20 570750 neu e-bostiwch  HOCMortgageDebtTeam@caerdydd.gov.uk

Chwilio am gatref newydd?

Os ydych chi am symud

Yn ystod Covid-19 gall fod cyfyngiadau ar symud tŷ. Darllenwch y cyngor diweddaraf ar www.gov.uk cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Rhestr Aros am Dai Cymdeithasol (Rhestr Aros Gyffredin) a Throsglwyddiadau

Os ydych yn dymuno ymuno â’r rhestr aros tai neu yn denant presennol i’r cyngor neu gymdeithas dai ac yn dymuno gwneud cais i drosglwyddo ffoniwch y llinell Ymholiadau Tai ar 029 20537 111 a dewiswch opsiwn 1.

Bydd cais yn cael ei hanfon drwy’r post a phan fydd cael ei ddychwelyd, byddwn yn cysylltu â chi i gynnal cyfweliad dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad mewn cysylltiad â’r rhestr aros ffoniwch y llinell Ymholiadau Tai  029 2053 7111 a dewiswch opsiwn 1 neu e-bostiwch ymholiadautai@caerdydd.gov.uk

Cyfnewid

Rydym yn edrych ar geisiadau cyfnewid fesul achos ar hyn o bryd. Os hoffech gyfnewid gallwch gwblhau ffurflen Mynegi Diddordeb Cyfnewid y gellir ei chael o un o’r hybiau, neu drwy ffonio’r llinell gyngor ar 029 2087 1071 a bydd swyddog yn cysylltu â chi.

Faint o help y gallaf ei gael i dalu fy rhent?

Ceir prawf modd ar gyfer y Credyd Cynhwysol a’r taliadau Budd-dal Tai, ac yn y rhan fwyaf o achosion maent yn seiliedig ar Lwfans Tai Lleol ar gyfer tenantiaid sy’n rhentu’n breifat

Mae meini prawf maint y sector cymdeithasol (y dreth ystafell wely) yn berthnasol i’r rhan fwyaf o bobl sy’n rhentu gan eu cyngor lleol neu gymdeithas dai.

Mae’n syniad da gweld faint o gymorth y gallech ei gael, cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch symud, fel eich bod yn gwybod y gallwch fforddio eich cartref newydd.

Gweler yma am ragor o fanylion

Dod o hyd i landlord a fydd yn derbyn Credyd Cynhwysol

Gall y Ganolfan Dewisiadau Tai ddarparu manylion am landlordiaid sector preifat sy’n derbyn taliadau budd-dal. Cysylltwch â nhw ar 02920 570 750 Neu CanolfanOpsiynauTai@caerdydd.gov.uk

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071