Tlodi Bwyd a Thanwydd

The Hub logo | Logo yr Hyb

Os ydych yn cael trafferth i ddarparu bwyd i chi a’ch teulu, gallwn helpu.

Banc bwyd a pharseli bwyd

Os nad oes gennych fwyd o gwbl, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni neu ewch draw i Hyb i gael  Taleb Banc Bwyd. Byddwn yn holi am eich amgylchiadau ac yn gwirio eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae hawl gennych iddynt, ac yn eich helpu gydag unrhyw ddyledion a threuliau.

Os oes angen bwyd a chyflenwadau ar frys arnoch yn ystod COVID 19 gallwn eich helpu.

Gallwch hefyd gael gafael ar Dalebau Banc Bwyd drwy sefydliadau eraill a chasglu drwy gyfrwng eu lleoliadau.

Mae sefydliadau eraill yng Nghaerdydd hefyd sy’n gallu helpu gyda bwyd ac mae’r rhain yn cynnwys:

Y Ddinas a’r de

  • Gweithredu Cymunedol Grangetown
  • Canolfan Ddatblygu Gymunedol De Glanyrafon- 07399 810653
  • Wyndham Street Pantry-  07399 810653
  • Banc Bwyd @ Al-Ikhlas-  07377 058441

Dwyrain

De-ddwyrain

  • Canolfan Gymunedol Moorland- 029 2132 8845.
  • Enfys Gobaith- 02920 494317

De-orllewin

  • ACE – Gweithredu yn Caerau a Threlái (Dusty Forge) www.aceplace.org

Gorllewin

Ledled Caerdydd

  • Bwyd am Oes Cymru- Dosbarthu Bwyd- 07766 299786
  • Prydau ar Olwynion- 029 2053 7080

Nodwch ei bod yn debygol yr effeithir ar eu gwasanaethau yn ystod Covid 19 a dylech gysylltu â nhw cyn gwneud unrhyw siwrneiau.

Hefyd, mae gan ein gwefan Hafan – Gwirfoddoli Caerdydd (www.volunteercardiff.co.uk)  restr o sefydliadau a busnesau sy’n cynnig bwyd a chludiadau.

Prydau Ysgol Am Ddim

Os ydych ar incwm isel a bod eich plentyn mewn ysgol gynradd neu uwchradd, efallai y byddwch yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.   Yn ystod Covid-19 a thra na fo plant yn yr ysgol, mae cynlluniau gwahanol ar waith ar gyfer y rhai a fyddai fel arfer yn cael prydau ysgol am ddim. Gwnewch eich cais drwy wefan y cyngor a byddwn yn cysylltu â chi gyda rhagor o fanylion.

Talebion Cychwyn Iach

Cynllun yw Cychwyn Iach i helpu mamau beichiog, rhieni newydd a’u plant i fwyta’n iach. Os ydych yn gymwys, gallwch gael fitaminau am ddim, a thaleb tuag at gostau llaeth, llysiau a ffrwythau. Gwneud cais am dalebau cychwyn iach.

Bwyd a Hwyl (SHEP)

Cynllun rhad ac am ddim yw hwn a gynhelir yn ystod gwyliau’r ysgol ac mae’n cynnwys gofal plant, gweithgareddau a phrydau bwyd i blant yn ystod y gwyliau yn eu hysgol eu hunain.  Cysylltwch â’ch ysgol i weld a yw’n cynnal y rhaglen.

Clybiau brecwast

Mae clybiau brecwast yn cynnig brecwast iach am ddim mewn rhai ysgolion.  Cysylltwch â’ch ysgol eich hun i weld a oes clwb brecwast am ddim ganddynt.

Tlodi Tanwydd

Gall biliau cyfleustodau fel nwy, trydan a dŵr gymryd rhan fawr o’ch incwm.

Mae yna ffyrdd a restrir isod i’ch helpu i leihau eich biliau, ond os oes angen help arnoch chi, cysylltwch â ni neu galwch draw i Hyb am fwy o wybodaeth.

Dylech nodi y bydd angen apwyntiad i ymweld â Hyb yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.

Biliau Nwy a Thrydan

Gall biliau cyfleustodau fod yn uchel iawn a gallant gymryd llawer o’ch incwm.  Os ydych yn teimlo eich bod yn talu gormod, gallwch wneud cymhariaeth ar USwitch.co.uk.  Bydd hyn yn edrych ar y bargeinion gorau i chi os ydych yn cael eich bilio neu os oes gennych fesurydd talu rhag blaen.

Bydd angen i chi gael manylion eich darparwr cyfleustodau presennol a darlleniadau mesuryddion. Os nad ydych yn gallu gwneud hyn eich hun, gallwn eich helpu chi.  Cysylltwch â ni ar 02920 871 071.

Os ydych mewn dyled gyda’ch bil nwy neu drydan, cysylltwch â’ch cyflenwr gan fod llawer o gynlluniau’n cael eu cynnal i helpu pobl mewn dyled. Gallwn eich helpu hefyd i wneud cais.

Tariffau Dŵr Cymru

Os ydych ar incwm isel, os oes teulu mawr gennych neu os oes anableddau neu gyflyrau iechyd gennych sy’n golygu eich bod yn defnyddio mwy o ddŵr, efallai y byddwch yn gymwys i gael  bil dŵr is.

Os ydych mewn dyled ddifrifol i Dŵr Cymru, gallwn eich helpu i wneud cais i’w cronfa cymorth i gwsmeriaid er mwyn helpu i leihau’r hyn sy’n ddyledus gennych os na allwch wneud hyn eich hun.

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Mae Cwmniau Cyfleustodau yn cynnig y cynllun hwn os ydych ar incwm isel sy’n cymryd swm penodol oddi ar eich bil trydan neu nwy. Mae’r cynlluniau hyn fel arfer yn agor ym mis Medi bob blwyddyn.  Gallwn gadarnhau os ydych yn gymwys a’ch helpu i wneud cais.

NEST

Os ydych yn cael trafferth gwresogi eich cartref, yna gall Cynllun NEST Llywodraeth Cymru eich helpu. Byddan nhw’n edrych ar effeithlonrwydd ynni yn eich cartref ac yn edrych ar ffyrdd o’i wella.  Maen nhw’n cynnig popeth o gyngor i gynnig inswleiddiad neu foeler newydd yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071