Cyngor yn ystod COVID-19

The Hub logo | Logo yr Hyb

Mae’r achos Covid-19 presennol yn creuyn pryderon ariannol i deuluoedd ledled Caerdydd. Gallwn eich helpu i hawlio unrhyw grantiau,  gostyngiadauneu fudd-daliadau y gallai fod gennych hawl i’w cael, dangos ffyrdd i leihau eich gwariant, a’ch cyfeirio at sefydliadau eraill y gellir ymddiried ynddynt am gymorth a chefnogaeth bellach.

Os ydych yn hunan-ynysu neu’n cysgodi, gallwn eich helpu hefyd.

Os nad ydych chi’n hunan-ynysu ond yn ei chael hi’n anodd prynu bwyd, ymwelwch â’ch Hyb lleol i gael taleb banc bwyd.

Yna gallwch gasglu parseli o ganolfannau dosbarthu Foodbank ledled y ddinas.

Dysgwch fwy:

https://cardiff.foodbank.org.uk/locations/

Ar ol eich ymweliad, bydd ein tîm Cyngor Ariannol yn cysylltu â chi i drafod eich amgylchiadau a’r help a’r gefnogaeth y gallwn eu cynnig.

Mae ein partneriaid a sefydliadau eraill hefyd yn rhoi talebau banc bwyd. Gweler yma.

https://cardiff.foodbank.org.uk/get-help/foodbank-vouchers/

I gael yroriau agor diweddaraf ewch i wefan y Cyngor.

 

Prydau Ysgol Am Ddim

Os ydych ar incwm isel a bod eich plentyn mewn ysgol gynradd neu uwchradd, efallai y byddwch yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Yn ystod Covid-19 a thra na fo plant yn yr ysgol, mae cynlluniau gwahanol ar waith ar gyfer y rhai a fyddai fel arfer yn cael prydau ysgol am ddim. Gwnewch eich cais drwy’r safle uchod a byddwn yn cysylltu â chi gyda rhagor o fanylion.

Os oes angen help arnoch gyda hyn, ffoniwch y llinell PYADd ar 02920 537 250

Hunan-ynysu

Os ydych hunan-ynysu a bod neb i’ch helpu i gael bwyd neu feddyginiaethau, ewch i gwirfoddoli caerdydd lle byddwch yn dod o hyd i fusnesau a sefydliadau sy’n cynnig cyflenwi nwyddau a help gyda siopa.  Os nad ydych yn gallu cael mynediad i’r safle, neu yn ei chael yn anodd fforddio bwyd, ffoniwch ni ar 029 2087 1071.

I gael help gyda meddyginiaethau, ffoniwch eich meddyg teulu a threfnwch i’ch presgripsiynau gael eu cymryd i’ch fferyllfa leol. Mae’r rhan fwyaf o fferyllfeydd yn cynnig gwasanaeth danfon i bobl na allant fynd allan a heb neb i’w helpu.

Cysgodi

Cyhoeddodd Prif Swyddog Meddygol Cymru (PSM) yn ddiweddar na fydd gofyn i chi hunan-warchod bellach, o 16 Awst 2020.  Byddwch wedi derbyn llythyr gan y PSM yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y cyhoeddiad hwn a’r hyn mae’n ei olygu i chi.

Cysylltwch â ni ar 029 2087 1071 – (opsiwn 1) a byddwn yn eich helpu i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnoch.

Rydyn ni’n ymwybodol y bydd rhai pobl yn parhau i bryderu am risg Coronafeirws er i Brif Swyddog Meddygol Cymru newid ei gyngor.  Gallwch eich cadw’ch hun yn ddiogel drwy olchi eich dwylo’n rheolaidd a chynnal pellter cymdeithasol oddi wrth eraill (2 fetr neu dri cham). Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ar amrywiaeth o faterion yma a yma

Rydyn ni’n falch ein bod wedi gallu bod o gymorth i’r rhai fu’n hunan-warchod yn ystod yr argyfwng hwn, a byddwn yn parhau i gynnig cyngor a chymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Os ydych chi fel arfer yn gweithio, ac yn methu oherwydd eich bod yn sâl, yn hunan-ynysu, neu wedi eich ffyrlo (pan fo’ch cyflogwr yn eich cadw ar y gyflogres pan na allwch weithio) ewch i wefan Gov.uk.

Taliad Cymorth Hunanynysu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r cynllun TCHY wedi’i gynllunio i helpu pobl sy’n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Cyngor Caerdydd fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog £750 i’r rhai sy’n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.  Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

 

Er mwyn cael y taliad mae’n rhaid eich bod chi neu’ch plentyn wedi eich cyfarwyddo’n ffurfiol i hunanynysu gan POD GIG Cymru.

 

Gall unigolion cymwys wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i’w cyfnod hunanynysu ddod i ben.

Cymhwysedd Dyfarniad Safonol

Gallwch wneud cais am daliad safonol os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig, yn methu gweithio gartref ac yn colli enillion o ganlyniad i hunanynysu.

I fod yn gymwys, rhaid i chi hefyd fod yn derbyn budd-dal cymwys:

 • Credyd Cynhwysol,
 • Credyd Treth Gwaith,
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm,
 • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm,
 • Cymhorthdal Incwm,
 • Budd-dal Tai, neu
 • Gredydau Pensiwn

Ni ddylech fod yn berson ifanc y mae’ch rhiant neu warcheidwad yn derbyn budd-dal plant ar eich gyfer.

Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm.

Dyfarniad yn ôl Disgresiwn

Os ydych yn bodloni’r holl meini prawf cymhwysedd ond heb fod yn derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael taliad yn ôl disgresiwn  £750.  Bydd Cyngor Caerdydd yn ystyried eich cais am y ddau gynllun yn awtomatig. Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. ​​

Symiau’r Taliad

Bydd ymgeiswyr y dywedir wrthynt am hunanynysu am gyfnod yn dechrau ar neu ar ôl 7 Awst yn cael eu hystyried am daliad o £750.

Cymhwysedd rhieni neu ofalwyr

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n bodloni’r meini prawf canlynol:

 • Mae’r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol ​neu coleg addysg bellach sy’n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth)
 • Gofynnwyd i’r plentyn hunanynysu gan TTP.

Goblygiadau treth taliadau hunanynysu

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy. Os ydych chi’n gyflogedig, byddwch yn talu treth ar y taliad os byddwch yn mynd dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid i​ gasglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych chi’n hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesu.​

Defnyddwyr ap Covid-19 y GIG

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth.

Os dywedwyd wrthych am hunanynysu gan App Covid-19 y GIG, bydd angen i chi gofrestru o hyd gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i gadarnhau a oes angen i chi hunanynysu cyn gwneud cais.​

I gael gwybod sut i gofrestru a gwneud cais drwy ap Covid-19 y GIG ewch i wefan ap Covid​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ 

Gwneud cais nawr

Taliad Cymorth Hunan Ynysu – Cardiff (northgate-nes.co.uk)

Help i wneud cais a rhagor o wybodaeth

​Os na allwch lenwi’r ffurflen ar-lein, neu os hoffech gael cymorth ychwanegol, ffoniwch Linell Gyngor y Cyngor ar 029 2087 1071.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i wefan Llywodraeth Cymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

Os ydych yn cael trafferth ariannol, mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd eraill y gallwn eich cefnogi yn ystod y pandemig hwn i’w gweld ar y wefan Cyngor Ariannol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn methu masnachu oherwydd Coronafeirws, mae amryw o gynlluniau ar gael i’ch helpu. Ewch i wefan Gov.uk.

 

Taliad Cymorth Hunanynysu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r cynllun TCHY wedi’i gynllunio i helpu pobl sy’n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Cyngor Caerdydd fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog £750 i’r rhai sy’n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.  Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

Er mwyn cael y taliad mae’n rhaid eich bod chi neu’ch plentyn wedi eich cyfarwyddo’n ffurfiol i hunanynysu gan POD GIG Cymru.

Gall unigolion cymwys wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i’w cyfnod hunanynysu ddod i ben.

Cymhwysedd Dyfarniad Safonol

Gallwch wneud cais am daliad safonol os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig, yn methu gweithio gartref ac yn colli enillion o ganlyniad i hunanynysu.

I fod yn gymwys, rhaid i chi hefyd fod yn derbyn budd-dal cymwys:

 • Credyd Cynhwysol,
 • Credyd Treth Gwaith,
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm,
 • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm,
 • Cymhorthdal Incwm,
 • Budd-dal Tai, neu
 • Gredydau Pensiwn

Ni ddylech fod yn berson ifanc y mae’ch rhiant neu warcheidwad yn derbyn budd-dal plant ar eich gyfer.

Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm.

Dyfarniad yn ôl Disgresiwn

Os ydych yn bodloni’r holl meini prawf cymhwysedd ond heb fod yn derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael taliad yn ôl disgresiwn  £750.  Bydd Cyngor Caerdydd yn ystyried eich cais am y ddau gynllun yn awtomatig. Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. ​​

Symiau’r Taliad

Bydd ymgeiswyr y dywedir wrthynt am hunanynysu am gyfnod yn dechrau ar neu ar ôl 7 Awst yn cael eu hystyried am daliad o £750.

Cymhwysedd rhieni neu ofalwyr
Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n bodloni’r meini prawf canlynol:

 • Mae’r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol ​neu coleg addysg bellach sy’n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth)
 • Gofynnwyd i’r plentyn hunanynysu gan TTP.

Goblygiadau treth taliadau hunanynysu

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy. Os ydych chi’n gyflogedig, byddwch yn talu treth ar y taliad os byddwch yn mynd dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid i​ gasglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych chi’n hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesu.​

Defnyddwyr ap Covid-19 y GIG

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth.

Os dywedwyd wrthych am hunanynysu gan App Covid-19 y GIG, bydd angen i chi gofrestru o hyd gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i gadarnhau a oes angen i chi hunanynysu cyn gwneud cais.​

I gael gwybod sut i gofrestru a gwneud cais drwy ap Covid-19 y GIG ewch i wefan ap Covid​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ 

Gwneud cais nawr

Taliad Cymorth Hunan Ynysu – Cardiff (northgate-nes.co.uk)

Help i wneud cais a rhagor o wybodaeth

​Os na allwch lenwi’r ffurflen ar-lein, neu os hoffech gael cymorth ychwanegol, ffoniwch Linell Gyngor y Cyngor ar 029 2087 1071.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i wefan Llywodraeth Cymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

Os ydych yn cael trafferth ariannol, mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd eraill y gallwn eich cefnogi yn ystod y pandemig hwn i’w gweld ar y wefan Cyngor Ariannol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.

Pa Fudd-daliadau y mae hawl gennyf iddynt oherwydd nad wyf bellach yn gweithio, neu os yw fy incwm wedi lleihau?

Efallai y bydd gennych hawl hefyd i rai o’r Budd-daliadau ac Incwm megis Credyd Cynhwysol, a help gyda’ch rhent neu’r Dreth Gyngor.

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch morgais, cysylltwch â’ch benthyciwr gan fod gan lawer gynlluniau arbennig i helpu.  Fel arall, cysylltwch âg un o’n partneriaid a all efallai eich helpu.

Mae angen help arnaf i chwilio am swydd arall

Gall ein Tîm i Mewn i Waith helpu gyda chyngor ar chwilio am waith, hyfforddiant a chyfleoedd eraill.

Mae newidiadau i reolau’n ymwneud â chamau llys a throi allan. Os yw eich landlord neu’ch benthyciwr morgais yn ceisio eich troi allan cysylltwch â’r Ganolfan Dewisiadau Tai ar 02920 570 750 i gael gwybodaeth.

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent gweler budd-daliadau ac incwm ac am gymorth pellach ar dai.

Os oes angen cyngor arnoch ynghylch eich cyflogaeth, gall Cyngor ar Bopeth helpu neu ffoniwch nhw ar 03444 772020

Os ydych yn mynd i ddyled oherwydd y sefyllfa gyfredol, yn gyntaf dylech gadw mewn cysylltiad ag unrhyw un y mae arnoch arian iddynt. Mae ein adran Cyngor ar Ddyledion yn rhoi manylion am sut i leihau eich truliau a manylion ynghylch sut y gallwn eich helpu i reoli eich dyledion.

Cymorth i Deuluoedd â Phlant

Os oes angen help arnoch chi neu unrhyw un yn eich teulu mewn amrywiaeth o feysydd fel bywyd teuluol, ymddygiad plant neu ofal plant, mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Byddant yn eich helpu i ddod o hyd i’r lefel gywir o gymorth i chi a a’ch teulu.   Cysylltwch â nhw ar 03000 133 133 neu ewch i www.teuluoeddcaerdydd.co.uk.

Aros yn ddiogel wrth ddefnyddio gwirfoddolwyr, ffrindiau a chymdogion i’ch helpu

Gweler ein gwefan i wirfoddolwyr gwirfoddoli caerdydd sydd ag ystod o sefydliadau sydd yn eich ardal leol ac efallai y gallant eich helpu i gael y pethau sydd eu hangen arnoch. Yn syml, cliciwch ar Help gerllaw a bydd busnesau a sefydliadau lleol a all eich helpu yn cael eu hamlygu.

Mae pobl yng Nghaerdydd wedi bod yn barod iawn i gynnig eu help i ffrindiau a chymdogion ac wedi gwirfoddoli  i helpu dieithriaid. I gadw’r ddau ohonoch yn ddiogel, dilynwch y cynghorion canlynol:

 • Peidiwch â rhoi eich cerdyn banc na’ch PIN i unrhyw un.  Os bydd rhywun yn siopa drosoch chi, bydd llawer o siopau yn caniatáu i chi dalu dros y ffôn a chael y nwyddau’n barod i’w casglu.
 • Os oes rhaid i chi ddefnyddio arian parod, sicrhewch bod rhestr gennych yn barod o’r eitemau rydych chi am i rywun eu prynu ar eich cyfer a gofynnwch am y dderbynneb
 • Cofiwch am ymbellhau cymdeithasol a pheidiwch â gwahodd pobl i’ch cartref
 • Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl i chi drin unrhyw nwyddau/arian

Os ydych am wirfoddoli i helpu

Edrychwch ar ein gwefan wirfoddoli sy’n cynnwys amrywiaeth o sefydliadau sy’n chwilio am wirfoddolwyr a hefyd am fanylion ar sut y gallwch wirfoddoli’n ddiogel.

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071