Cynllun Costiau Byw

The Hub logo | Logo yr Hyb

Help gyda Chostau Byw

Mae llawer o wahanol gynlluniau a allai eich helpu p’un a ydych yn derbyn budd-daliadau ai peidio.

Cynlluniau Disgresiynol Costau Byw

Cafodd awdurdodau lleol yng Nghymru arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i greu cynllun i gefnogi eu dinasyddion. Os oes angen unrhyw help arnoch i wneud cais am y rhain, y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071, neu ewch i’ch Hwb lleol.

Yng Nghaerdydd rydyn ni’n:

 • Ychwanegu mwy o arian at y cynllun Taliad Tai yn ôl Disgresiwn (TTD) sy’n helpu’r rheiny sydd â diffyg rhwng eu Costau Tai Credyd Cynhwysol/ neu Fudd-dal Tai a’u rhent llawn. Gwnewch gais am gymorth.
 • Helpu’r rhai sydd â chyfraniad wedi’i asesu tuag at eu costau gofal nad ydynt bellach yn gallu fforddio oherwydd costau byw uwch. Dylid codi pryderon gyda’ch gweithiwr cymdeithasol penodedig yn y lle cyntaf.
 • £150 i’r teuluoedd hynny sy’n derbyn prydau ysgol am ddim nad oeddent yn gymwys i gael help dan brif Gynllun Costau Byw Llywodraeth Cymru- rydyn ni’n ysgrifennu at deuluoedd y credwn eu bod yn gymwys. Cysylltwch â ni os ydych yn credu y dylech gael y taliad ond heb glywed gennym ni.
 • £150 i deuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan gap budd-daliadau – rydym yn ysgrifennu at deuluoedd rydym yn credu ein bod yn gymwys. Cysylltwch â ni os ydych yn credu y dylech gael y taliad ond heb glywed gennym ni.
 • Rhoi arian mewn cynllun Talebau Tanwydd i helpu’r rhai sydd ag angen ariannol am help ar unwaith- os ydych chi ar gyflenwad wedi’i fesur ac angen help brys, cysylltwch â ni.
 • Bydd gan y Tîm Cyngor Ariannol arian i gefnogi’r rhai sy’n cael trafferth gyda chostau byw. Bydd ein cynghorwyr yn gwirio’r buddion, y grantiau a’r disgowntiau y mae gennych hawl iddynt, a helpu gyda chyllidebu a dyledion. Os ydyn nhw’n nodi y byddech chi’n elwa o daliad yn ôl disgresiwn i helpu gyda chostau byw, byddan nhw’n gwneud cais ar eich rhan chi. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022-23

Bydd cynllun eleni yn cael ei ymestyn i gefnogi pobl mwy agored i niwed gan gynnwys rhai ar gredydau treth plant, credydau pensiwn, budd-daliadau anabledd, lwfans gofalwyr, budd-daliadau cyfrannol a’r rhai sy’n derbyn help gan Gynllun Gostyngiad y Dreth Cyngor i dalu eu bil treth cyngor.

Bydd un taliad o £200 yn cael ei wneud i aelwydydd cymwys, gyda cheisiadau yn agored o 26 Medi 2022, a thaliadau’n cael eu gwneud o fis Hydref ymlaen.

Bydd manylion pellach a sut i ymgeisio yn cael eu hychwanegu at ein gwefannau yn nes at ddechrau’r cynllun.

Cynlluniau Llywodraeth Ganolog

Mae’r cynlluniau canlynol yn cael eu gweithredu gan Lywodraeth Ganolog yn San Steffan.

Byddwch yn cael eich talu yn yr un ffordd ag y byddwch ar hyn o bryd yn derbyn eich budd-daliadau, a byddwch yn cael eich talu’n awtomatig. Gweler www.gov.uk/guidance/cost-of-living-payment.cy ar gyfer cymhwysedd llawn a dyddiadau talu.

Cynllun Costau Byw i’r rhai sydd ar Fudd-daliadau Incwm Isel a Chredydau Treth

Os ydych yn gymwys, cewch daliad £650 sy’n cael ei dalu mewn dau symiau lwmp, un ym mis Gorffennaf ac un ym mis Hydref os ydych yn derbyn:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn hawlio ar y cyd, mae’r taliad rhyngoch chi. Nid yw ar gael i’r rheiny ar Lwfans Ceisio Gwaith (Arddull Newydd) neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Arddull Newydd) oni bai eich bod yn cael Credyd Cynhwysol hefyd.

Taliad Costau Byw Anabledd

Efallai y byddwch yn cael taliad o £150 ym mis Medi 2022 os ydych yn derbyn:

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliadau Annibyniaeth Bersonol
 • Taliadau Annibynnol y Lluoedd Arfog
 • Tâl Atodol Symudedd Pensiwn Rhyfel
 • Lwfans Gweini Cyson

Taliad Costau Byw Pensiynwr

Os oes gennych hawl i Daliad Tanwydd y Gaeaf ar gyfer Gaeaf 2022-2023, cewch £300 yn ychwanegol ar gyfer eich cartref a delir ym mis Tachwedd 2022.

Gweler y wefan www.gov.uk am fanylion llawn gan fod amrywiaeth o daliadau yn ddibynnol ar amgylchiadau.

Byddwch yn cael eich talu yn yr un ffordd ag y byddwch ar hyn o bryd yn derbyn eich budd-daliadau, a byddwch yn cael eich talu’n awtomatig. Gweler www.gov.uk/guidance/cost-of-living-payment.cy ar gyfer cymhwysedd llawn a dyddiadau talu.

Os oes angen help arnoch, neu fod eisiau gwybod mwy am y cynlluniau hyn neu’n cael trafferth fforddio eich biliau a chostau byw, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071,  neu ewch i’ch Hwb lleol.